Privacybeleid

Binnen Zonnestudio ErgoSun nemen we de bescherming van onze gegevens erg serieus. Gedurende 2017 en 2018 hebben we hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywetgeving gaat op 25 mei 2018 van kracht. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken.

U kunt hier ons bijgewerkte privacybeleid bekijken. De wijzigingen gaan in op 25 mei 2018.

We hebben de tekst van ons privacybeleid aangepast, om het voor u eenvoudiger te maken om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarnaast is de tekst gedetailleerder en specifieker gemaakt.

De meest belangrijke veranderingen:

 • Er wordt nu precies uitgelegd welke informatie we verzamelen en wanneer we dit doen. Ook wordt er nu op gedetailleerde wijze aangegeven voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens gebruikt worden.
 • Er wordt uitgelegd wanneer anderen uw identiteit kunnen waarnemen.
 • We geven duidelijk aan in welke situaties we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan iemand anders – inclusief informatie over de subverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.
 • We hebben vermeld over welke persoonlijke gegevens we van u beschikken, hoe lang deze gegevens bewaard blijven en hoe u zelf deze informatie kunt downloaden en aanpassen
 • De contactgegevens van onze Data Protection Officer staan vermeld.

Als u om wat voor reden dan ook het niet eens bent met ons privacybeleid en u uw profiel wilt verwijderen, stuur ons dan een email en we verwijderen al uw gegevens.

 

 

PRIVACY POLICY

(Versie 7.0, mei 2018)

 

Wanneer u van de website gebruikt, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u. Dit document helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wanneer we het hebben over ‘, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, bedoelen we Huisman Mediaton. We gebruiken ook “Beleid” om te verwijzen naar dit privacybeleid en “Website” om naar onze applicaties en alle websites van Huisman Mediationt te verwijzen, zoals http://www,huismanmediation.nl etc.

Huisman Mediation is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1  Persoonsgegevens – wat we verzamelen en waar we ze voor gebruiken

1.1  Cookies

Onze Website gebruikt cookies. Cookies identificeren uw computer of apparaat in plaats van u als een individuele gebruiker, en worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Lees hieronder meer over welke cookies de Website gebruikt en voor welke doeleinden (in 8).

1.2   Uw IP-adres, browserinstellingen en locatie

Wanneer u de Website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer en uw browserinstellingen. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer dat wordt gebruikt om de Website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser die u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone.  Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van de Website. We gebruiken het IP-adres ook om uw locatie in te schatten (op stadsniveau) en zodat we weten welke delen van onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website.

1.8  Nieuwsbrieven en gegroepeerde e-mails

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft om onze nieuwsbrieven, gegroepeerde e-mails of soortgelijke communicaties te ontvangen (wij verzamelen uw naam, e-mailadres en nieuwsbriefvoorkeuren). Als u onze nieuwsbrieven, gegroepeerde e-mails of soortgelijke communicaties niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door in te loggen op uw account en uw instellingen te wijzigen.

1.9  Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om:

 • u te identificeren als een geregistreerd gebruiker wanneer u inlogt op de Website en terugkeert naar de Website;
 • U onze nieuwsbrieven te sturen
 • te voldoen aan de juridische vereisten en procedures, verzoeken van openbare en overheidsinstanties, relevante branchenormen en ons interne beleid;
 • onze Algemene Voorwaardente handhaven;
 • de activiteiten van ons bedrijf of die van onze aangesloten bedrijven te beschermen;
 • onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die/dat van onze aangesloten bedrijven, u of anderen te beschermen;
 • ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we kunnen oplopen te beperken;

We zullen de informatie ook gebruiken op andere manieren, waarvoor we een specifieke kennisgeving uitbrengen op het moment van verzameling.

1.10  Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om:

 • ons contract met u uit te voeren (zie artikel 6.1.b van de AVG);
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zie artikel 6.1.c van de AVG) en een online reviewplatform te beheren in overeenstemming met, bijvoorbeeld, de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken, de ICPEN-richtlijnen voor onlinereviews en goedkeuringen, de richtlijn consumentenbescherming tegen oneerlijke handelspraktijken 2008, de richtsnoeren van de mededingings- en marktautoriteit over online reviews en goedkeuringen, de Deense richtlijnen van de ombudsman voor de publicatie van gebruikersreviews, de Deense wet op de marketingpraktijken, enz.;
 • onze eigen legitieme zakelijke belangen na te streven met betrekking tot het gebruik van de website en het leveren van onze diensten aan u, of om de legitieme belangen van derden na te streven zolang uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet teniet doen (zie artikel 6.1.f van de AVG );
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, indien nodig (zie artikel 9.2.f van de AVG).

Sommige van deze redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens overlappen elkaar, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

In die beperkte omstandigheden waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 6.1.a van de AVG), bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat we het recht kunnen hebben om verder te gaan met het verwerken van uw gegevens als dit kan worden gerechtvaardigd op één van de andere hierboven genoemde rechtsgrondslagen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of ons vragen om de verwerking te beperken. Zie hieronder, onder 13, voor meer informatie.

Als u meer informatie wilt over onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming [Data Protection Officer (DPO)] – zie 14 hieronder.

2  Onthulling van persoonlijke informatie

2.1  Onthullingen

Wij kunnen  uw persoonlijke informatie onthullen aan de volgende partijen en in de volgende omstandigheden:

 • Om derden leveranciers, consultants en andere serviceproviders toestemming te geven om diensten namens ons uit te voeren.
 • Om te voldoen aan wetten of om te reageren op vorderingen, gerechtelijke procedures (inclusief maar niet beperkt tot dagvaardingen en gerechtelijke bevelen) en verzoeken van openbare en overheidsinstanties.
 • Om samen te werken met regelgevende instanties en overheidsinstanties
 • Aan derde partijen in verband met het handhaven van onze Algemene Voorwaardenen Richtlijnen.
 • Aan derde partijen om onze activiteiten of die van onze aangesloten bedrijven te beschermen.
 • Aan derde partijen om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of om schade die we kunnen oplopen te beperken.
 • Aan derde partijen zodat we kunnen onderzoeken, voorkomen of actie kunnen ondernemen ten opzichte van vermeende of daadwerkelijke verboden activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot fraude en misbruik van onze Website.
 • Aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van het gehele of een deel van ons bedrijf of onze activa (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

3  Verantwoordelijke voor uw informatie

3.1  Informatie waarvoor wij de verantwoordelijke zijn

Wij zijn de verantwoordelijke van de Mastergegevens die u invoert wat bestaat uit, maar niet beperkt is tot uw naam, wachtwoord en e-mailadres, evenals de registratie van uw IP-adres.

3.2  Informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent

U bent de verantwoordelijke voor de inhoud die u vrijwillig vrijgeeft op de Website, en voor de persoonsgegevens die worden bekendgemaakt wanneer u uw profiel op de Website koppelt aan uw Sociale Netwerkprofiel(en).

4  Links naar websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet dat wij dergelijke websites onderschrijven. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.

Wij raden u aan om het privacybeleid van deze derden websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens zullen afwijken van de onze.

5  Verwerkers van en overdracht van persoonlijke informatie buiten de EU

Wij gebruiken externe bedrijven voor de technische uitvoering van de Website en onze diensten.  Deze bedrijven zijn bewerkers voor de persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Door deze Policy te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat we toestaan dat de gegevens waarvoor u de verantwoordelijke bent ook worden verwerkt door deze verwerkers.

We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met de verwerkers en uit deze overeenkomsten volgt dat ze uitsluitend in overeenstemming met onze instructies moeten handelen. Door dit Policy te aanvaarden, geeft u ons de toestemming om instructies te geven aan de verwerkers om gegevens te verwerken in overeenstemming met het Policy en ten behoeve van het gebruikmaken van de Website.

De bewerkers hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie onopzettelijk of illegaal wordt vernietigd, verloren raakt of wordt aangetast en om te voorkomen dat de informatie wordt bekendgemaakt aan onbevoegde personen, misbruikt wordt of op andere manieren wordt verwerkt in strijd met gegevensbeschermingswetgeving.

Op uw verzoek – en mogelijk in ruil voor een vergoeding tegen de toepasselijke uurtarieven van de bewerkers, die te allen tijde gelden voor dergelijk werk – dienen de bewerkers u voldoende informatie te verstrekken om aan te tonen dat de bovengenoemde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Sommige van deze bewerkers en derden diensten bevinden zich buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U geeft ons toestemming om bewerkers te gebruiken in onbeveiligde derde landen, op voorwaarde dat er een juridisch kader bestaat dat de overdracht van uw persoonsgegevens regelt en een adequate bescherming hiervoor biedt, bijvoorbeeld inden de verwerker onderdeel is van het EU-VS Privacy Shield framework.

6  Gegevensbewaring

We bewaren de Mastergegevens en andere persoonsgegevens die u verstrekt, zolang dit nodig is om u onze diensten te leveren. We zullen deze informatie op uw verzoek verwijderen. Wij behouden die gegevens voor 3 jaar. Alle andere gegevens zullen worden verwijderd.

7  Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de Website zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons.

We werken er altijd aan onze beveiligingspraktijken te verbeteren en we zullen deze informatie bijwerken naarmate deze praktijken zich in de loop van de tijd  ontwikkelen.

8  Cookies

De Website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën (“Cookies”). Door gebruik te maken van onze Website, aanvaardt u dat we Cookies gebruiken, zoals hieronder beschreven.

8.1  Welke soorten Cookies gebruiken we?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die de Website plaatst op de harde schijf van uw computer, uw tablet of uw smartphone. Houd er rekening mee dat HTML5 Web Storage heeft geïntroduceerd die van dezelfde aard is als cookies, en dat we die daarom als volgt beschouwen als een cookie.

Cookies bevatten informatie die de Website gebruikt om de communicatie tussen u en uw webbrowser efficiënter te maken. Cookies identificeren uw computer of apparaat in plaats van u als een individuele gebruiker.

We gebruiken sessiecookies, permanente cookies, HTML5 sessionStorage en HTML5 localStorage sessiecookies en HTML5 sessionStorage-objecten zijn tijdelijk van aard en worden verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies zijn duurzaam van aard en worden bewaard en opgeslagen op uw computer totdat ze worden verwijderd. Permanente cookies verlopen of verwijderen zichzelf na een bepaalde tijdsperiode, welke wordt ingesteld per cookie, maar worden vernieuwd iedere keer wanneer u de Website bezoekt. HTML5 localStorage-objecten zijn permanent van aard en blijven op uw computer staan ​​totdat ze worden verwijderd.

8.2  Waar gebruiken we Cookies voor?

Wij gebruiken Cookies voor:

Het genereren van statistieken

Het meten van Websiteverkeer zoals het aantal bezoeken aan de Website, uit welke domeinen de bezoekers komen, welke pagina’s zij bezoeken op de Website en in welke geografische gebieden de bezoekers zich bevinden.

Het bewaken van de prestatie van de Website en uw gebruik van onze Website

Het monitoreren van de prestatie van de Website,  de manier waarop u onze Website, gebruikt.

8.3  Derden cookies

Cookies van derde partijen worden ingesteld door websites van derden – niet onze Website. Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen de volgende cookies van derden worden ingesteld:

 • Facebook-cookies, ingesteld wanneer u zich aanmeldt op onze website met Facebook
 • Google-cookies, ingesteld wanneer u zich aanmeldt op onze website met Google
 • Google AdSense-cookies, ingesteld bij het weergeven van relevante gerichte advertenties op onze website. Sommige cookies worden ingesteld als DoubleClick, wat onderdeel is van Google

8.4  Verwijdering van cookies

U kunt de cookies die al op uw apparaat staan, verwijderen. U kunt meestal cookies verwijderen uit het gedeelte Privacy of Geschiedenis, beschikbaar via het menu Instellingen of Opties in de browser. In de meeste browsers kan hetzelfde menu worden bereikt via de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+Del of Command+Shift+Del als u op een Mac werkt.

Echter, let op dat als u geen Cookies accepteert op onze Website, u ongemakken kunt ervaren tijdens uw gebruik van de Website, en u sommige functies wellicht niet kunt gebruiken.

9  Toegang tot en inzicht in de persoonsgegevens die we over u hebben

Wilt u inzicht over uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@ergozon.nl en informatie over uw persoonsgegevens opvragen. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij u laten weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben, hoe wij de informatie verzamelen, het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en met wie wij uw persoonlijke informatie delen.

10  Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Als enige Mastergegevens of andere persoonlijke informatie die we over u hebben in onze hoedanigheid als gegevensbeheerder onjuist of misleidend zijn, kunt u de meeste informatie zelf corrigeren via uw account. Wij raden u aan om, indien mogelijk, zelf de correctie(s) aan te brengen. Anders kunt u ons om hulp vragen bij het corrigeren van uw gegevens.

11  Overige rechten

Naast de hierboven beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, hebt u ook de volgende rechten:

 • U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Als onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U kunt uw toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen naar info@huismanmediation.nl

In sommige omstandigheden kunnen deze rechten beperkt of voorwaardelijk zijn. Het hangt bijvoorbeeld van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit af of u in een bepaald geval al dan niet recht hebt op gegevensportabiliteit.

13  Informatie over kinderen

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen. Als u weet dat een kind jonger dan 13 jaar ons zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt, neemt u dan contact met ons op.

14  Onze functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming [Data Protection Officer (DPO)]. Als u vragen heeft over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door ons worden uitgevoerd, kunt u per e-mail contact opnemen met onze DPO via info@huismanmediation.nl

15  Wijzigingen in deze Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Policy. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze Policy geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een kennisgeving doen via onze Website, of op een andere manier, om u de kans te geven de wijzigingen te beoordelen voordat ze van kracht worden. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, kunt u uw account sluiten. Als u onze Website blijft gebruiken nadat we een kennisgeving hebben gestuurd of gepubliceerd over de wijzigingen in de Policy betekent dit dat u de bijgewerkte Policy accepteert en hiermee instemt.

16  Contactgegevens en waar u vragen of klachten naartoe kunt sturen

Als u vragen of bezorgdheden hebt over onze Policy, hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u wenst dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@ergozon.nl

U kunt ons ook per post bereiken.

Indien contact met ons opnemen uw klacht niet oplost, zijn er nog andere opties. U kunt bijvoorbeeld altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Onze contactgegevens zijn:

Zonnestudio ErgoSun

Plantsoen 7

6701AS  Wageningen